HÁJEK - HAJÁNKY
HLEDAT
         SPLNĚNÉ BODY USNESENÍ
4a)_8_2014
5d)_4_2015
Je nutné přehodnotit stav komunikace od křižovatky po kapličku v místní části Hajánky - jedná se o výtluky a propadání komunikace

Komunikace byla opravena při jarní údržbě silnice.

Zajistí : P. Malášek
Termín: 24.6.2016
V Hájku dochází v místní kapličce při zvonění k nárazům srdce zvonu do nově nainstalovaných žaluzií ve zvonici kapličky.

Oprava byla provedena
6b)_7_2015
Kronika pro místní část- Zjistit možnost předávání podkladů o místních částech, do kroniky města Tišnova.

L. Kotouček ve spolupráci s místní kronikářkou paní V. Girszewskou zaslali podklady týkající se událostí v místních částech za rok 2015, kronikáři města Tišnov.
4b)_2_2016
Žádost obyvatelky paní D.J. na zrušení zvonění v místní kapličce v 6 hodin ráno, jelikož pravidelně budí její dvouleté dítě.

Zvonění v 6.00 hodin ráno, bylo po dohodě zrušeno na dobu 2 roků.

Zajistí: V. Pospíšil
Termín: 20.2.2016
4d)_2_2016
4e)_2_2016
Předseda OV informoval přítomné, o podpoře třídění odpadu v domácnostech a možnosti vyzvednutí sady plastových tašek pro třídění odpadu.

Předat tuto informaci občanům.

Zajist
í: P. Pospíšilová
Term
ín: 22.2.201
Reakce na dopis pana J.S. z Jamného, ohledně lípy u kapličky v Hájku.

Zaslat panu J.S. Znalecký posudek o zdravotním stavu lípy.

Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 22.2.2016
4f)_2_2016
Jarní brigáda - domluva se Spolkem Vinohrad, že termín jarní brigády bude v den celorepublikové akce „ Ukliďme svět - Ukliďme Česko „ což vychází na sobotu 16. 4 2016. V tento den zároveň vyhlásíme železnou sobotu. Znovu upozornit spoluobčany na dodržování obecní vyhlášky o užívání veřejného prostranství. Občané budou vyzváni, aby k tomuto datu uklidili obecní pozemky, na kterých opět vznikají černé skládky.

Brigáda proběhla

Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 16.4.2016
2b)_1_2016
4g)_3_2016
Financování domény www.hajanky.cz

Pavlína Pospíšilová se dohodla s místními spolky na financování webových stránek. Celková suma bude rozdělena na 3 díly. Na financování se bude podíle Spolek Vinohrad, ZO ČZS Hajánky a tředí díl uhradí fa. MAN-Elektro s.r.o.- sponzor.

Zajistí: P. Pospíšilová
Jaroslav Girszewski vznesl dotaz, kdo po autonehodě pana J.J. z Tišnova, který při sjezdu z hajánského kopce narazil do lavičky u autobusové zastávky a kompletně ji zničil, tuto lavičku nahradí.

Nová lavička byla z důvodu bezpečnosti umístěna do autobusové zastávky.

Zajistí: L. Kotouček, J. Girszewski
Termín: 24.6.2016
4e)_3_2016
5c)_1_2016
P. Pospíšilová informovala, že 19.4.2016 bude v obci Hajánky od 15:30 - 18:00 hodin přistaven u KD kontejner na velkoobjemový odpad.

Informace byla předána občanům formou letáků do schránek a na nástěnku.

Zajistí: P. Pospíšilová
Termín: 10.4.2016
Vyhotovení stříšky nad nástěnkou, která by zabránila vtékání vody do vnitřního prostoru. A nainstalování těsnění, které v celém obvodu chybí.

Sjednána oprava.

Zajistí: M. Nejez
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
4d)_3_2016
Kontrola zatrubnění a zjištěné nedostatky.

Občané byli upozorněni, aby do tohoto prostoru nevyváželi odpad a neznečišťovali povrch a okolí zatrubnění. Prostor byl opatřen informativními cedulemi ZÁKAZ SKLÁDKY.

Zajistí: V. Pospíšil
Termín: 22.4.2016
SPLNĚNO
SPLNĚNO
4b)_3_2016
Žádost obyvatelky Hájku paní Z.F. o znovu projednání umístění zrcadla v zatáčce Hájku „ u Formanových“ , kde je kritické místo, a i když je zde nejvyšší povolená rychlost průjezdu 30 km/hod, málokterý řidič tuto rychlost dodržuje a dochází zde k prudkému dobržďování v případě míjení se s jiným autem nebo při pohybu chodců, zejména dětí.

Žádost byla projednána, paní Z.F. obdrží písemné vyjádření.

Zajistí: L. Kotouček
Termín: 22.4.2016
4a)_3_2016
Žádost obyvatelky Hájku paní Z.F. o rozšíření veřejného osvětlení v Hájku. Jednalo by se asi o 3 - 4 světelné body.

Žádost byla projednána, paní Z.F. obdrží písemné vyjádření.

Zajistí: L. Kotouček, V. Pospíšil
Termín: 22.4.2016
4f)_3_2016
P. Pospíšilová informovala, že dne 24.3.2016 zaslala fotografie o aktuálním stavu lípy v Hájku panu Ing. Drhlíkovi a panu Ing. Šikulovi. Zároveň vznesla dotaz, kdy proběhne odborný prořez a ošetření stromu.

OV BERE NA VĚDOMÍ
PŘIHLÁSIT
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
5d)_4_2016
Postřik trávy podél obrubníků komunikace v Hajánkách.

Během měsíce srpna proběhl postřik trávy.
5c)_4_2016
Žádost občana V. A., majitele pozemků v lokalitě Stanovisko, aby město Tišnov opravilo cestu ve svém vlastnictví nad dvorem Stanovisko.

Na pozemek byly umístěny cedule se zákazem vjezdu na soukr. pozemek.
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
5a)_5_2016
Díry na hajánském kopci.

SÚS JMK provedla opravu výtluků.
2_5_2016
1) OV nahrhuje seznámit občany Hájku, kterých se ořez lípy týká s okolnostmi a podmínkami, za kterých bylo dřevo z ořezu odvezeno a následně uklizeny i ostatní větve.
2) OV navrhuje seznámit občany Hájku, kterých se ořez lípy týká s podmínkami, za kterých mohou toto dřevo od města získat.

Proběhla schůzka s občany Hájku.
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
            ZPĚT
V. Pospíšil navrhl, zjednodušit zápisy a usnesení OV Hájek - Hajánky

Proběhla dohoda o zjednodušení zápisu.
5b)_6_2016
5a)_6_2016
OV Hájek - Hajánky navrhuje, oslovit Radu města Tišnova, aby se i v letošním roce uskutečnilo výjezdní zasedání Rady města do místních částí Hájek - Hajánky.

Rada města navštíví místní část v průběhu tří týdnů.
3_6_2016
1) Prořez stromů a větví na pozemcích ve vlastnictví SÚS JMK, po dohodě se správcem zajistí, včetně úklidu, Spolek Vinohrad. Brigáda proběhne v době vegetačního klidu dne 1.10.2016 od 8:00 hodin. Zajistit pozvánku.

2) OV vyzve písemně majitele soukr. parcel, kterých se prořez týká a požádá je, o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, zabraňujících dostatečnému osvětlení příjezdové komunikace č. 37711 do Hajánek. Termín prořezu bude stanoven v období od 1.10.2016 do 30.11.2016.

Občané byli písemně vyzváni a informováni.
2_6_2016
OV doporučuje, aby do Návrhu rozpočtu města Tišnova na rok 2017, byly zařazeny tyto akce vycházející ze strategického plánu pro místní část Hájek - Hajánky. Viz. Příloha č.2

Návrh byl vypracován a odeslán.
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
4c)_3_2016
V sobotu 1.10.2016 proběhla brigáda na hajánském kopci, které se zúčastnilo 15 místních obyvatel. OV děkuje všem za pomoc a spolupráci.
5b)_5_2016
Přípojka pro osvětlení hřiště.

Osvětlení hřiště je dokončeno a v provozu.
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO
SPLNĚNO